30 Jun 1996, 6pm

Deuteronomy 8:1-20

Deuteronomy 8:1-20

Speaker:   William Taylor

Series:   Time to move on