Introducing the Corinthian church

2 Corinthians 1:1-11
William Taylor
1 Aug 1999
2 Corinthians 1:12-2:11
William Taylor
8 Aug 1999