The Christian faces temptation

Matthew 4:1-11
Simon Manchester
6 Feb 1983
Simon Manchester
13 Feb 1983