God's king rising

1 Samuel 1:1-2:10
Phil Hudson
8 Jan 2023
1 Samuel 2:11-4:1
Phil Hudson
15 Jan 2023
1 Samuel 4:1-7:17
Phil Hudson
22 Jan 2023
1 Samuel 8:1-11:15
Gwilym Davies
29 Jan 2023
1 Samuel 12:1-15:35
William Taylor
5 Feb 2023
1 Samuel 16:1-23
William Taylor
12 Feb 2023
1 Samuel 17:1-58
William Taylor
19 Feb 2023
1 Samuel 18:1-23:29
Phil Hudson
26 Feb 2023
1 Samuel 24:1-26:25
Gwilym Davies
5 Mar 2023
1 Samuel 27:1-31:13
Gwilym Davies
12 Mar 2023