23 Jun 1996, 6pm

Deuteronomy 7:1-26

Deuteronomy 7:1-26

Speaker:   William Taylor

Series:   Time to move on